Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου παρουσιάστηκε και υπογράφηκε από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου τον Μάρτιο του 2017, σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελείται από οκτώ άρθρα, μεταξύ των οποίων αυτό που περιλαμβάνει Γενικές Αρχές και Υποχρεώσεις των Ηλεκτρονικών Καταστημάτων. Ως ελάχιστα σημεία ενημέρωσης του καταναλωτή αναφέρονται τα εξής:

  • Η επιχείρηση εξασφαλίζει την προσυμβατική ενημέρωση
  • Οι όροι της σύμβασης πρέπει να είναι αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης σε σημείο στο οποίο εύκολα μπορεί να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής
  • Καθίσταται σαφής στον καταναλωτή ο χρόνος κατά τον οποίο θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία
  • Ο καταναλωτής έχει επαρκή ενημέρωση για την πορεία της παραγγελίας του.

Στο άρθρο του Κώδικα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αναφέρεται ότι:

  • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν και να εφαρμόζουν κατανοητή, αληθή, νόμιμη, εύκολα προσβάσιμη και επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερώνουν τους καταναλωτές
  • Δεν επιτρέπεται συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα
  • Η εγκατάσταση “cookies” θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του
  • Οι επιχειρήσεις παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν εάν επιθυμούν την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων.